و استاد نقاش چنان چیره دست بود که به جوهر اختیار نقاشی بر بوم خویش داد و هر جا جوهر نقشی به خطا زد به اشارتی نقشی نو زد و اختیاری تازه بخشید.

 

The skilful master let the paint flow on his canvas on will. Wherever it misled just led it and offered new wills.

 

By Gholamreza Rashidi
Jan 2009