ما قصه شیرین عاشقی فراموشمان شده 

بس قصه تلخ آدم و لیچارشیطان شنیده ایم 

بر حسرت خاطرات روزگاران دور 

مجنون جان به بیابان بلا کشیده ایم 

صد بار سوگند شکسته ایم و آدمیزاده وار 

از میوه ممنوعه مکرر چشیده ایم 

هر بار فرو فتاده به دنیای دیگری 

شیرین حدیث رسولان به حسرت شنیده ایم 

بی روی لیلا بهشت بیابان دیگریست 

ما را نرانده است و ما به چشم خود حجاب کشیده ایم

غلامرضا رشیدی