گفت وصف العیش نصف العیش

گفتم تا که وصف گوید. او که در نیمٍ نیمٍ عیش نیست در وصف، نیمٍ نیم نیز نگوید!

گفت دست ما کوتاه و خرما...

گفتم خیز تا عیشی به پا کنم که در وصف نیاید!

 

غلامرضا رشیدی

مهر۸۸