این تصویر زمین ماست!
این عکسی است که فضاپیمای «وویجر» از زمین گرفته است.

چه گردنکشی ها که نمی کنیم در این نقطه!!

«وسع کرسیه السماوات و الارض»
           یا واسع