ادراک در عمل

گفت مرا پندی ده گفتم پندی دروغین؟ گفت راستین و دروغین یعنی چه؟ گفتم تا راست از دروغ نشناخته ای، پند از کسی مطلب! گفت راست از دروغ چگونه باز شناسم؟ گفتم آنچه به یقین باور داری راست است. گفت یقین یعنی چه؟ گفتم ادراکی است که بی هیچ محرکی از برون در درون تو…

معرفت شناسی کلمه ۳

The words The world all around is upside down. Am I upside down or the words are upside down? How to get down of this upside down? Should I learn it upside down? Or should I forget all about upside down? I remember that’s all. I have to remember. Keep coming to me but keep…