لا اله

بی التفات ساقی رفیقی نیست که تو را به دعوت به میخانه کشاند. می ناب باید که قدیم باشد و قدیمی گران است. قدیمیِ گران را پیشکش گدایِ ارزان نمی کند مگر کریمی اکرم.   هم آیا گدای مست هیچ دیده ای که بانگ بر آسمان دارد که ” خدایی نیست!”.   ادراک ناب را…