بیا تا در این کویر پریشانی ها با تو از نشانی ها بگویم!

بیا با بادهای رونده به راه شویم.

 ادامه نیلمن

 

غلامرضارشیدی

مرداد۸۸