لا اله

بی التفات ساقی رفیقی نیست که تو را به دعوت به میخانه کشاند. می ناب باید که قدیم باشد و قدیمی گران است. قدیمیِ گران را پیشکش گدایِ ارزان نمی کند مگر کریمی اکرم.   هم آیا گدای مست هیچ دیده ای که بانگ بر آسمان دارد که ” خدایی نیست!”.   ادراک ناب را…

دامگه

دامگه معرفت مدعی آمده از راه دراز در بکوبید به صد عشوه و ناز “در گشایید که من گل بدنم پاک تر زآبم وآینه تنم” در بکوبید و جوابی نشنید آب و آینه در اندوه کشید بس بکوبید به آن در به تن و سینه و مشت بس برنجید و به لب راند بسی حرف…