عمریست خیالی در خیالی،خیال می کند. من در خیال که رسته ام که اینچنین خیال در خیالم می روید؟

آی چراغ اندیشه آی!
کو روشنایی ات؟
گه کور سو می زنی!
بیشتر دود می کنی!

اینجا که من خوشم!
جای تو پس کجاست؟
آی عقل، آی اندیشه، آی!
دگمه ی خاموش تو کجاست؟

 

غلامرضا رشیدی
تیر
۸۸