نقطه

    نقطه ابتدای ابتداست و انتهای انتها.  نقطه راز بودن است. هر که نقطه را بداند همه چیز می داند. هر که نداند فقط نقطه ای را از دست داده است. همین و بس. غلامرضا رشیدی فروردین ۸۸