نقطه ابتدای ابتداست و انتهای انتها.  نقطه راز بودن است. هر که نقطه را بداند همه چیز می داند. هر که نداند
فقط نقطه ای را از دست داده است. همین و بس.

غلامرضا رشیدی
فروردین ۸۸