ماه

… …چرخ امشب که بکام دل ما خواسته گشتن دامنِ وصل تو نتوان برقیبان تو هشتن نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن «شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانهء مایی» سعدی این گفت و شد ازگفتهِ خود باز پشیمان که مریض تب عشق…

ایام

    رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند//چنان نماند، جنین نیز هم نخواهد ماند من ارچه در نظر یار، خاکسار شدم // رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را//کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند … بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر//که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند زمهربانی…