فریب

  گفتم از فریب بگو! گفت آن جام زهر است که چون دست دراز میکنی در چشم ساقی رخ می نمایاند! و دست پس می کشی. و ساقی رانده می شود.   گفتم از فریبی خوب بگو! گفت آن جام زهر است که از دست ساقی آشنا می گیری. او که همواره شرابت داده، زهرت…

معرفت شناسی کلمه ۳

The words The world all around is upside down. Am I upside down or the words are upside down? How to get down of this upside down? Should I learn it upside down? Or should I forget all about upside down? I remember that’s all. I have to remember. Keep coming to me but keep…