اعتراف حاصل از جسارت نبود. بغض بود که شکست. نه حتی بغض هم نبود، حجابی بود که می افتاد. نبرد من با من بود. شکست من و پیروزی من بود. پیروزی بر خود، وضوح می آورد. وضوح آن است که اصل را بر رخ فرع می کشد. وضوح آن است در فرع شهد اصل را می بینی. فرع، سهلِ ثقیل است، اصل، ثقیل سهل. وضوح، سهلِ سهل است چه در اصول چه در فروع. اصل توحید است. فرع نماز است. وضوح اما در اعتراف است. اعتراف اما بسیار بسیار سخت است.

 

غلامرضا رشیدی

مهر۸۸