شیطان را دیدم  فلسفه می گفت راست! گفتم چگونه چنین صادقی؟ گفت چو بیاموزند، هستی راستشان نخواهد نمود. وجودی خواهند ساخت،که بر اثبات آن خواهند کوشید به جهد در ...

 

گفتم فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ و بر سیاهی سواد لعن فرستادم.

 

"سوگند به نفس آدمى و آنکه عدالت بکار برده است در آفرینش وى ، و الهام کرده است بدو ناپاکى آن را و پرهیزکاریش را و قطعا رستگار شد هرکه نفس خود را پاکیزه کرد و حقا بى بهره ماند هرکه گم کرد نفس خود را."(راست گفت خداوند و الامرتبه)

 

ای دوست اگر اهل معنایی این "الهام کرده است" یعنی چه؟ این فلسفه ها که می خوانیم یعنی چه؟ امی یعنی چه؟ سواد یعنی چه؟

 

در سیا هی در پی پاسخ نباش! در برابرش بنشین و خاموش باش.که پیری گفته چو در برابرش خالص بنشینی با تو سخن خواهد گفت وگر هیچ نگفت بر خاموشی مداومت کن همچنان در خلوص. چو حرفی به ناگاه از جان تو برجهد، حرف اوست بر لبان تو . الباقی همه افسانه است.

 

 

غلامرضا رشیدی

اردیبهشت ۸۸