یاری

    گفتم این چه فریاد بود که هل من ناصر ینصرنی؟ گفت شیوه می کرد عاشق بر معشوق! گفتم این چگونه شیوه ای ست که خلق از آن به شیون شده اند! گفت زبان عشق غریب است. گفتم بگو این چه فریاد بود که هل من ناصر ینصرنی؟ گفت دلبری میکرد به ناز که…