ماه

… …چرخ امشب که بکام دل ما خواسته گشتن دامنِ وصل تو نتوان برقیبان تو هشتن نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن «شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانهء مایی» سعدی این گفت و شد ازگفتهِ خود باز پشیمان که مریض تب عشق…