چگونه

  بی تو ای آرام جانم زندگانی چون کنم       چون تو پیش من نباشی شادمانی چون کنم هر زمان گویند دل در مهر دیگر یار بند       پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم داشتی در بر مرا اکنون همان بر در زدی       چون ز من سیر آمدی رفتم گرانی چون کنم گر بخوانی ور برانی بر…