ضربان

گفتم روز هایی در پیش و ضربان ترمیم تند می شود، می شنوی آیا؟ گفت آری تند می شود این ضربان! گفتم چه می بینی؟ گفت نا مفهوم است. شنیدن را وضوحی نیست. می ترساندم این صدا! گفتم آیا تدبیری در وضوح دیدن تو را نمی خواند؟ گفت قله ای نیست تا بر فرازش بگریزم …