زمین

      این تصویر زمین ماست! این عکسی است که فضاپیمای «وویجر» از زمین گرفته است. چه گردنکشی ها که نمی کنیم در این نقطه!! «وسع کرسیه السماوات و الارض»            یا واسع