بدی

گفت بدی از چه می بینم؟ گفتم از آن چه در مشرق آنی، در مغرب هرچه باشی آن چیز نکوست. که آن چیز از طلوع آمده بر تو می گذرد و  باز تو در مشرقی تا غروب می کند. می خوانی و می رانی مدام در این حالت.   گفت این بدی چیست؟ گفتم نشانه…