فربه

    گفتم این فرزانگی در کدام مکتب هدیه ات کرده اند؟ گفت از گذری گذشتم. بر من نفخه ای دمید، بینا شدم بی بدیل، شولای شب برچید، شنیدارم کرد بی دلیل.   گفتم نشان آن گذر چگونه نشانت دادند؟ گفت تسلیم خود  نبودم، بیخودی مرا برد تا آنجا.   گفتم عمری تسلیم مانده در…