خبر

  گفت این حکایت شنیده ای که آن را که خبر شد، خبرش باز نیامد! گفتم چیز دیگر مگر هست غیر از خبر در این نو شدن پی در پی در قبض و بسط. هر که با خبر تر گویا تر، مسرور تر مست تر و  راستی هاست در این مستی ها، اما زبان مستان…