اناالحق

گفت منتصب به شمس تبریز است که گفت منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود و گر نه انالحق چگونه گوید؟ حق کجا و انا کجا!؟ گفتم گوش و چشم تا پای دیوار داری. ندا از پس دیوار می آید گمان داری که دیوار چگونه سخن گوید.خیال تو هیچ تا پس دیوار راه نمی…

در امتداد عطر گیسوان تو بی خود شده ام

  من از عطر تو سر رفتم نگو نه    به جنگی پر خطر رفتم نگو نه نبرد تن به تن با تو  چه خوبه     ببین که بی سپر رفتم نگو نه (شهیار قنبری)    نبرد تن به تن، نبرد من با من است. بی سپر رفته ام که ببازم.برنده تویی که پاینده تویی. برنده شوم…