گفت منتصب به شمس تبریز است که گفت منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود و گر نه انالحق چگونه گوید؟ حق کجا و انا کجا!؟

گفتم گوش و چشم تا پای دیوار داری. ندا از پس دیوار می آید گمان داری که دیوار چگونه سخن گوید.خیال تو هیچ تا پس دیوار راه نمی برد. گوش بر دیوار داری که عجب! این چگونه گوید!

چشمی هست انا می بیند و چشمی که جز حق نمی بیند. فرق است میان این دو، چنان که فرق است میان آن انالحق که منصور را منصور کرد  و آن انا ربکم که فرعون را معدوم.

کیست این پنهان مرا در جان و تن/ کز زبان من همی گوید سخن!

غلامرضا رشیدی

دی ۸۸