استاد صورتگر

گاه نقاشی  تازه کار در نقش صورتی قلمی به خطا می کشد و خطای فاحش به اصلاحی چاره می کند.   گاه نقاشان زبر دست به لحضه ای چنان به خلق صورتی می پردازد که خطا فرصت جلوه گری نمی یابد.   نقاش چیره دست ما اما قلم و رنگ و بوم مختار کرد در نقش…

استاد صورتگر

      و استاد نقاش چنان چیره دست بود که به جوهر اختیار نقاشی بر بوم خویش داد و هر جا جوهر نقشی به خطا زد به اشارتی نقشی نو زد و اختیاری تازه بخشید.   The skilful master let the paint flow on his canvas on will. Wherever it misled just led it…