گاه نقاشی  تازه کار در نقش صورتی قلمی به خطا می کشد و خطای فاحش به اصلاحی چاره می کند.
 

گاه نقاشان زبر دست به لحضه ای چنان به خلق صورتی می پردازد که خطا فرصت جلوه گری نمی یابد.

 

نقاش چیره دست ما اما قلم و رنگ و بوم مختار کرد در نقش خویش و گاه به اشارتی طرحی می زند که برترین صورتگران است.

 

به یاد آر از سرنوشت قوم نوح و ... و بیاموز

 

غلامرضا رشیدی بهمن ۸۷