ایام

    رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند//چنان نماند، جنین نیز هم نخواهد ماند من ارچه در نظر یار، خاکسار شدم // رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را//کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند … بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر//که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند زمهربانی…