• بایگانی برچسب : واقعیت

نظر به ناکجا

 

 

گفتم تا کجا رفتی در طریق سیر؟

گفت تا ناکجا!

گفتم با من از کجایی نا کجا بگو!
گفت چو عقل و جان نادیدنی ست!

گفتم چه دیدی در نا کجا!؟
گفت نا گفتنی ست!

گفتم بگو!
گفت در چرخه عقل و ادراک، آنجا که حس آدمی حلال می شود، عقل در دایره درک از نقطه صفر آغازین خویش می تازد تا به پایانی ترین نقطه در دایره برسد. نقطه پایان دایره، همان نقطه ی آغاز است.نقطه ی صفر دَرک، نقطه ی جنون، جنونی زائیده حیرت!
در آن حال در چشمان تو چیزی می نشیند که قادر به تفسیر آن نخواهی بود، زبان در بیانش نخواهد چرخید، چنانچه فربه باشی خیالی در تو هویدا می شود. وجود آن خیال را ادراک می کنی اما نه به عقل پیشین که به عقلی نو که مداری نو را در دایره درک در جنون طی می کند. خیالی که تو را و گمان تو از هستی را در خود غرق می کند. خیالی مبرا از اوهام، ماندگاری که یادگار علم خیال است، منتهای معرفت است. هیچ آدمی زاده ای به خود در کسب معرفت پای از این مقام فراتر نمی نهد مگر به عنایت دست دوست. آن سالک که به عنایت مقیم این وادی شود، مقام ابراهیم را در فرازی دور و دست نایافتنی خواهد دید!

در وادی خیال به تو فرصت میدهد تا در لحظاتی که در زمان جاری نیستند شاهد تکثری از تجلیاتی یگانه باشی، فرصتی که تو را به شیدایی می کشاند.نخستین بت پرستان عالم، شیدای، شیدایی چنین سالکانی شدند آنگاه که این سالکان در جنونی از حیرت نام خورشید و آب و ماه و ستاره را به زبان می راندند!

وادی خیال، وادی دوباره دیدن نیست، وادی نو به نو شدن است. وادی خلق بکر است. ناشناخته ای در ناشناخته، وادی گم شدن است!

در چشمان تو چیزی می نشیند که لحظه به لحظه بی آنکه لحظه را بدانی نو می شود، بدایعی بدیع و بی تکرار. هیچ ادارکی فرصت تفسیر نمی یابد که بگوید  که چه دیدم! شروع هر شرحی، ورود به هذیان است! سکوت سالکانِ واصل شرح این حال است که گفتم!

در چشمان تو چیزی می نشیند که چشمان تو را می بیند بی آنکه چشمان تو فرصت دیدن بیابند. می بینی بی آنکه بدانی با چه! تمام تن چشم می شوی، تمام تنی که چشم می شود در منظر نظری که او را را نظاره می کند!
کافی ست پلک بر هم بزنی به تقلای دیدن تا از وادی خیال برگردی به حالت حال و عقل بیایید حیران که وای من، وای من، من کجا بودم!؟

گفتم رویا می بافی شاید!
گفت این گفتگوی اکنون ما رویا بافتن است!

در حال واقعی در آدمی این تصور هست که در پس واقعیت حاضر حقیقتی بکر در جوش خروش است در منظر حقیقت اما واقعیت چیزی نیست جز ایستایی  و سکون در رویایی گذرا!!

حقیقت، آتشفشانی بی بدیل است در جوش و خروش لحظه ای سکون در آن نیست در گستره حقیقت، لحظه و زمان فرصت تجلی نمی یابند. زمان و مکان دست پرورده آن اند که واقعیت می نامی، واقعیت سکون تصوری از تجلیات حقیقت در خیال آدمی ست! این خیال واقعیت پندار، فرزند ادراک حسی و  عقل ظاهر است. آن خیال که در منتهای معرفت نظر میکند به منظر ناکجا، حاصل حس حلال و عقل عشق است.
چون بمردم از حواس بو البشر/حق مرا شد سمع و ادراک و بصر!

گفتم آدمی پای بند شده به حواس و حس و ادراک حسی!
گفت هرگز!
آدمی گم بود در ناشناخته در نا کجا!
چنان غرق ناشناخته بود که خود را نمی یافت!
شناور بود، سفر ها کرد بی آنکه بداندتا فربه شد و به عصای ادراک خود را یافت. قادر شد به ادراک خویش، ادراک عصای آدمی شد در ناشناخته و هزار افسوس که بعد آن آدمی فدای ادراک شد در شناخت، باکره ی حس حلال در شناوری در اقیانوس حقیقت، شد عجوزه ای پای بسته در حس حیوانی آدمی تا دست به دست عقل معاش، باید و نباید بچیند تا واقعیت خود ساخته ی آدمی را مستحکم کند! واقعیتی پرداخته شد بر پندار آدمی که با لحظه ای اخلال در ادراک حسی به کلی فرو می ریزد.

گفتم همه اینها که می گویی از کجا شروع شد؟ چه شد  که نیاز به شناخت در ناکجا ی ناشناخته زاده شده؟
گفت حرف از نیاز و نیازمند نبود. حرف از آن است که گنجی مستوری را نخواست!
علیم بود، دانست. مرید بود، خواست. قادر بود، توانست. متکلم بود، گفت. سمیع بود، شنید. بصیر بود، دید و ادراک متجلی شدند تا مستور نماند!!
آدمی از اوست و به سوی او، ادراک در ناب آدمی پنجره ی نظر به نا کجاست!
آنگاه که ناب آدمی آلوده ی وسوسه است پنجره ی ادراک، پنچ (حس) راه باز میکند بر گذر شیطان!

غلامرضا رشیدی
اردیبهشت ۹۰

واقعیت

گفتم از واقعیت بگو.

گفت آن چه را بتوانی به تجربه بیازمایی  و دیگران در آزمودنی دوباره و دوباره قادر به تجربه اش باشند.

گفتم دوباره و دوباره تا کی؟

گفت ناپایدارند این دوباره ها!

گفتم پایدار کدام است؟

گفت حقیقت.

گفتم از حقیقت بگو.

گفت شاهد مشهود است.

گفتم آیا تجربه ای واقعی از حقیقت هست؟

گفت واقعیت، حجاب حقیقت است.

گفتم گناه این شرح برمن ببخش و شرح کن.

گفت شرح، حجاب واقعیت بر حقیقت کشید. چگونه شرح کنم در بر این شاهد مشهود؟

گفتم چنان بگو که بدانم.

گفت به گوش جان بشنو.

 

حقیقت، بی پروا، بی پرده بود و هست و خواهد بود. در ابتدای آسانی عشق، در چشم آدمی حقیقت بود و لاغیر. چشممان به چشمش بود. در وسعت چشمانمان بود و نمی دانستیم که “هیچ چیز شبیه او نیست.”

چیز دیگر نبود ببینیم تا شبیه او باشد. عشقبازی به چشم بود، بر دل نشست، برگشت و بر لب به اقرار آمد. صدای عاشقی ها به گوش رقیبان رسید. چشم بر یار ببستند و سینه  های ستبر بر هم بگشودند.

شطح می گفتند در شرح عشق که حقیقت در حجاب کلام نمی گنجید. و زمان زاده شد از آن چشم بستن ها و گفتگو زاده شد از آن دهان گشودن ها و …..زمان گذشت.

 

چشم ها همچنان بر یار بسته ماند و دهان ها باز که این بار شطح عشق را شرح کنند.

عاقلانی شرح مشروح را به پالایش آلودند!

 

حکم چنین کردند که حکایت عاشقی، به “تجربه ی واقعی”، مقبول است و غیر آن هرچه شرح است و شطح، مطرود است که همه خیال است و خیال  را معیاری نیست که بتوان سنجیدش و….زمان گذشت.

 

هرچه “تجربه های واقعی” بیشتر شد “تجربه های حقیقی” نایاب تر شدند.

 

“تجربه های واقعی” متکی بر احساس پنچگانه بود و احساس خطا می کردند. شک در “تجربه های واقعی” رخنه کرد. ابزار ساخت آدمی تا بر دقت احساس بیفزاید. “تجربه های واقعی” واقعی تر شدند. واقعیت بسیار واقعی شد!

 

آدمی همچنان ابزار های دقیق تر می سازد و معیار های دقیق تر، و چه معیاری دقیق تر از “سود” در سنجش واقعیت!

 

ابزار های دقیق در سنجش “سود” دقیق در سنجش واقعیت!

“سود” دقیق با ابزارهای دقیق در سنجش واقعیتی سودمند!

 

فلاسفه از واقعیت (سودمند)  تجربه پذیر گفتند. حرف ها دیگر شطح نبود، عاقلانه بود. واقعی  بود، فلسفی بود.

 

گاه شاعری دیوانه در بیابانی در خشتی خام، خطی می دید و شعر و شطحی می گفت که نه واقعی بود و نه سودمند.

 

واقعیت چنان واقعی شده که حقیقت حقیقی ست!

 

واقعیت اما حقیقت نیست. هیچ چیز، حتی شبیه حقیقت  نیست. «لیس کمثله شی ء»

واقعیت در حال، چنان که آدمی می پندارد، نیست. در بازه ی زمان، در بازی ست. واقعیت، بریده های پالایده ی لکنت شرح آدمی ست از شعر بکری که در وصف حقیقت سرود به شطح یک کلمه که گفت “بلی” و زیان کار شد.

 

..

.

 

گفتم از واقعیت به حقیقت راهی هست؟

گفت هست.

گفتم بگو

گفت در واقعیت کلماتی هست به جا مانده از آن حرف نخستین. واقعی نیستند. حقیقی اند. بر لب که بیایند در واقعیت اند. بر دل که باشند حقیقت اند. در عمل که بیایند “سود” واقعی ندارند. اخلاص در آنها شاهراه حقیقت است.

گفتم بگو

گفت بسیار گفته ام. در پی آن باش که در زمان نیست، واقعی نیست، حقیقی است، حق است، او که آدمی را آشنا ساخت به اسماء حقیقی و «لیس کمثله شی ء»

غلامرضا رشیدی

آذر۸۸

 

 

 

خروج