آخر الزمان

  گفتم  با من از آخر الزمان بگو! گفت کدام زمان؟   گفتم آن را که وعده شده است. گفت که وعده داده؟   گفتم پروردگارم. گفت او بر وعده خویش استوار است. زمین خواهد مُرد و دوباره زنده خواهد شد بی هیچ شک و در این قبض و بسط بوده و خواهد ماند و…