الله اکبر

      پیشتر جایی تشکیکی خوانده بودم که صفت اکبر در مقایسه با کدام خداست.این که بزرگتر می خوانند یعنی بزرگتر از چه کسی؟ چرا کبیر که بزرگترین است نخوانده اند؟ بسیار شنیده ایم که به خود آمدن به خدا رسیدن است.حال از آن جهت که به هر طرف رو کنی، سوی اوست، به…