نیلمن

بیا تا در این کویر پریشانی ها با تو از نشانی ها بگویم!
بیا با بادهای رونده به راه شویم.